Põhikiri

MTÜ Eesti Noorte Advokaatide Ühing1.      ÜLDSÄTTED

1.1.  Mittetulundusühing (edaspidi: Ühing) on asutatud mittetulundusühingute seaduse alusel eesmärgiga arendada noorte advokaatide kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldades oma liikmete ühistegevust ja professionaalset suhtlemist siseriiklikult ja rahvusvaheliselt. Ühingu nimi on Eesti Noorte Advokaatide Ühing.

1.2.  Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, advokatuuriseadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3.  Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.4.   Oma kohustuste täitmise eest vastutab Ühing oma varaga. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust liikme varale. Ühing ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei vastuta Ühingu varaliste kohustuste eest.

1.5.   Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Ühingul ei ole osakondi.

2.      TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1.   Ühingu tegevuse eesmärgid on:

2.1.1   Ühingu liikmete kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ja täiendamine;

2.1.2  rahvusvaheliselt üldtunnustatud advokaadi kutse-eetika ja sõltumatuse         põhimõtete teadvustamine Ühingu liikmete hulgas;

2.1.3.  heaseismine oma liikmete vaimse ja kehalise tervise harmoonia eest;

2.1.4.  Ühingu liikmete vahelise suhtluse edendamine.

2.2.     Tegevuse eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.2.1   koostöös Eesti Advokatuuriga selgitab oma liikmetele advokaadi kutse-eetika ja sõltumatuse põhimõtteid;

2.2.2.  korraldab oma liikmete täienduskoolitust;

2.2.3.  korraldab üritusi oma liikmete vahelise suhtlemise edendamiseks;

2.2.4.  suhtleb sarnaste organisatsioonidega teistes riikides;

2.2.5.  osaleb rahvusvaheliste noori juriste ühendavate organisatsioonide tegevuses;

2.2.6.  kogub, süstematiseerib ja levitab erialast teavet;

2.2.7.  taotleb varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt toetustena ning tasuliste ürituste korraldamise kaudu.

2.3.    Ühingu halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud Ühingu tegevuse iseloomu ja eesmärkidega. Ühing ei maksa tasu oma organi liikmetele. Ühing ei maksa oma töötajatele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

2.4.    Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ja juhatuse liikmetele ega eelloetletud isikute elukaaslasele, abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, elukaaslase või abikaasa otsejoones sugulasele, elukaaslase või abikaasa õele või vennale.

2.5.   Ühingu põhitegevuseks ei ole ettevõtlus ja Ühing ei kasuta ettevõtlustulu põhikirjavälistel eesmärkidel. Ühing ei taotle tulu põhikirjavälisest tegevusest. Ühing võib olla käibemaksukohustuslane.

3.       ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.    Ühingu liikmeteks võivad olla kõik alla 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed.

3.2.   Ühingu liige peab iga-aastaselt tasuma liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtaja määrab Ühingu üldkoosolek. Kui isik võetakse Ühingu liikmeks enne 30. juunit, peab tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Kui isik võetakse Ühingu liikmeks pärast 30. juunit, peab tasuma pool ettenähtud liikmemaksust.

3.3.   Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja avalduse alusel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Ühingu üldkoosolek võtab liikmeks soovija liikmeks üldkoosolekul osalevate liikmete kahe kolmandiku poolthäälte otsusega.

3.4.   Liikmeks soovija tutvustab ennast üldkoosolekule isiklikult. Enne liikmeks vastuvõtmise otsustamist peab liikmeks soovija tasuma liikmemaksu.

3.5.   Liikmel on õigus Ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Juhatus rahuldab väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme varalised kohustused Ühingu ees ja nõudes need sisse.

3.6.   Ühingu liikme võib Ühingu juhatuse otsusega Ühingust välja arvata või tema liikmeksoleku peatada, kui Ühingu liige on jätnud tasumata liikmemaksu jooksva majandusaasta eest, Ühingu liikme tegevus on vastuolus käesoleva põhikirjaga või tema liikmelisuse peatumisel Eesti Advokatuuris, tema väljaarvamisel Eesti Advokatuurist või sealt välja heitmisel. Liikmeksoleku peatumise ajal ei saa Ühingu liige osaleda Ühingu juhtimises.

3.7.   Ühingu liikme võib Ühingust välja heita juhatuse otsusega, kui Ühingu liige on jätnud tasumata liikmemaksu vähemalt kahe majandusaasta eest, Ühingu liikme tegevus on vastuolus käesoleva põhikirjaga, tema väljaarvamisel Eesti Advokatuurist või sealt välja heitmisel ning Ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. Liikmel on õigus vastava taotluse alusel nõuda enda ennistamist Ühingu liikmeks Ühingu üldkoosolekul. Ühingu üldkoosolek ennistab taotleja Ühingu liikmeks üldkoosolekul osalevate liikmete kahe kolmandiku poolthäälte otsusega.

3.8.   Ühingu liikmetel on õigus valida Ühingu juhtorganeid ja olla neisse valitud, osaleda Ühingu tegevuses. Ühingu liikmed teostavad ka teisi õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud Ühingu põhikirjaga või tulenevad sellest.

4.       ÜHINGU JUHTIMINE

4.1.    Ühingu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek (Üldkoosolek) ja juhatus (Juhatus).

4.2.    Üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis on pädev lahendama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosolek teostab ka järelevalvet teiste organite tegevuse üle.

4.3.    Üldkoosolek toimub korralisena 1 kord aastas ja erakorralisena vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, teatades Üldkoosoleku toimumise aja ja koha Ühingu liikmetele e-posti teel vähemalt 14 päeva, erakorralise Üldkoosoleku korral 7 päeva, ette. Üldkoosolek kutsutakse kokku erakorralisena, kui seda taotleb Juhatuse liige või vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

4.4.    Üldkoosolekul võivad osaleda Ühingu liikmed, Juhatuse liikmed ning teised Juhatuse või Üldkoosoleku poolt lubatud isikud. Hääleõigusega osalevad Üldkoosolekul ainult Ühingu liikmed. Ühingu liige võib kirjalikult volitada teist Ühingu liiget Üldkoosolekul tema eest hääletama.

4.5.    Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle 1⁄2 Ühingu liikmete häältest. Kui kokkukutsutud Üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse 21 päeva jooksul kokku uus Üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata sellel esindatud häälte arvust.

4.6.    Üldkoosoleku otsused võetakse reeglina vastu poolthäälte enamusega. Uue liikme vastuvõtmise või isiku liikmelisuse ennistamise, Ühingu põhikirja muutmise, ühinemise, jagunemise ja Ühingu lõpetamise otsustamiseks, samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel, on vajalik 2/3 Üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmete poolthääled.

4.7.    Üldkoosoleku ainupädevuses on:

1) põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine;

2) Juhatuse liikmete arvu määramine, Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3) aastaaruande kinnitamine;

4) liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;

5) väljaarvatud liikmete ennistamine;

6) Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;

7) likvideerimiskomisjoni liikmete arvu määramine, valimine ja tagasikutsumine;

8) kohustuste kehtestamine Ühingu liikmetele.

4.8.    Ühingu juhtimis- ja esindusorgan on Juhatus, mille liikmed valitakse üheks aastaks. Üldkoosolek võib Juhatuse liikme tagasi kutsuda enne volituste lõppemise tähtpäeva. Juhatuse liikmeid võib tagasi valida. Juhatusel on kolm kuni seitse liiget. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast Juhatuse esimehe, kes korraldab Juhatuse tööd.

4.9.    Juhatuse kohustusteks on:

1) Ühingu tegevuse korraldamine kooskõlas Üldkoosoleku otsustega;

2) Ühingu vahendite käsutamine Ühingu eelarve piires;

3) liikmemaksu laekumise arvestuse pidamine;

4) Ühingu raamatupidamise korraldamine;

5) Üldkoosolekute päevakorra ettevalmistamine;

6) Ühingu aastaaruande koostamine.

4.10.   Juhatus annab oma tegevusest aru Üldkoosolekule.

4.11.  Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsused võetakse vastu Juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Juhatuse liige, kes ei saa Juhatuse tegevusest osa võtta, teatab sellest Juhatuse esimehele ja volitab teist Juhatuse liiget hääletama tema eest.

4.12.   Juhatuse liikmed vastutavad oma tegevusega Ühingule tekitatud kahju eest.

5.       ÜHINGU VARA

5.1.    Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

5.2.     Ühingu vara moodustub:

5.2.1.   liikmemaksudest;

5.2.2.    Eesti ja teiste riikide avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt saadud toetustest;

5.2.3.    Ühingu tegevuse tuludest;

5.2.4.    muudest laekumistest.

5.3.     Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara kooskõlas seadusega ja ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.4.    Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse ja käsutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.

6.       ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1.   Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub Üldkoosoleku otsuse alusel      seadusega ettenähtud korras.

6.2.    Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle Eesti Advokatuurile.

Põhikiri on kinnitatud Üldkoosoleku otsusega 20. mail 2011.a.


Astu liikmeks

ENAÜ liikmeks saavad astuda kuni 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. Liikmeks astumise soovi korral täitke palun juuresolev ankeet. ENAÜ liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse Teid ankeedis märgitud e-posti aadressil. Täida sooviavaldus

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus 22 eurot aastas.
ENAÜ arve nr: 10002059203008 Loe tingimusi